Quy định

Quyền và nghĩa vụ

Ngày đăng: 09/01/2021

I. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Nền Tảng Cityhomes.com.vn

1. Quyền của Ban quản lý Nền Tảng Cityhomes.com.vn:

 (a) Quyền của Ban quản trị Nền Tảng Cityhomes.com.vn:

 • Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho thành viên, người dùng tham gia Nền Tảng giao dịch trên Website Cityhomes.com.vn;

 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Cityhomes.com.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Cityhomes.com.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên;

 • Cityhomes.com.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Cityhomes.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn;

 • Cityhomes.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Cityhomes.com.vn phát hiện thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Cityhomes.com.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

 • Cityhomes.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Nền Tảng Website theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Cityhomes.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 (b) Trách nhiệm của Ban quản trị Nền Tảng Cityhomes.com.vn:

 • Đăng ký thiết lập website/Ứng dụng cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website và trên Ứng dụng;

 • Xây dựng và công bố công khai trên website/Ứng dụng quy chế hoạt động của Cityhomes.com.vn theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên Nền Tảng Website;

 • Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Nền Tảng Website;

 • Xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người đăng trên Nền Tảng Website được thực hiện chính xác đầy đủ”;

 • Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động Nền Tảng Website để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên;

 • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Nền Tảng Website;

 • Lưu giữ thông tin đăng ký của các thành viên ngay từ ngày đăng ký tham gia Nền Tảng Website và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thành viên. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

 • Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Nền Tảng Website; 

 • Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Nền Tảng Website;

 • Duy trì hoạt động bình thường của Nền Tảng Website và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Nền Tảng Website như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Cityhomes.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

II. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn

1. Quyền của Thành viên tham gia Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của Cityhomes.com.vn và được Cityhomes.com.vn đồng ý, thành viên sẽ được đăng bán/ cho thuê tài sản trên Nền Tảng Website;

 • Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Nền Tảng Website và đăng bán sản phẩm của mình trên Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn;

 • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Cityhomes.com.vn trong quá trình hoạt động.

2. Nghĩa vụ của Thành viên tham gia Nền Tảng Cityhomes.com.vn

 • Người Sử Sụng chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định từ điều 30 đến điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ được đăng tải trên Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn;

 • Người Sử Sụng nói chung chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng trên Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn;

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;

 • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Cityhomes.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;

 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Cityhomes.com.vn và những thông tin đăng tải lên Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn là chính xác;

 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn;

 • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Nền Tảng Website Cityhomes.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật

 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Cityhomes.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Cityhomes.com.vn trong Quy định này;

 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Cityhomes.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Cityhomes.com.vn.

III. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

 • Xóa danh mục sản phẩm;

 • Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;

 • Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;

 • Cáo buộc hình sự;

 • Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

 • Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Cityhomes.com.vn.

Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Website của Cityhomes.com.vn có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Cityhomes.com.vn.

IV. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 • Quy chế này sẽ được quản lý bởi và hiểu theo luật pháp Việt Nam, và phải tuân theo sự phán quyết không độc quyền của tòa án Việt Nam.

 • Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các giao dịch trên Nền Tảng Website giữa Người Mua và Người Bán sẽ được hai bên phải tự giải quyết với nhau. Cityhomes.com.vn có cơ chế thông báo tin quảng cáo không nghiêm túc. Nếu xác định rõ Người bán có hành vi vi phạm, Cityhomes.com.vn có quyền xử lý theo quy chế này.

V. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Nền Tảng Website làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

VI. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Cityhomes.com.vn cố gắng cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Người dùng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Người dùng không thể sử dụng giao dịch được thì Người dùng thông báo cho Cityhomes.com.vn để khắc phục lỗi và Cityhomes.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

VII. CHẤM DỨT

Cityhomes.com.vn có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền Tảng Website hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Nền Tảng hoặc xóa Tài Khoản Người Dùng Cityhomes.com.vn của bạn mà không thông báo với các hành động đưa ra trong các trường hợp sau:

(a) bạn vi phạm các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung dành riêng cho Dịch Vụ;

(b) Cityhomes.com.vn có cơ sở để tin rằng hành vi của bạn đã gây ra tổn hại hoặc tổn thất cho website Cityhomes.com.vn;  cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google - ví dụ: tấn công, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc sao chép nội dung không thuộc về bạn.

(c) Cityhomes.com.vn thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, hoặc do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án; và

Nếu bạn cho rằng Tài Khoản Người Dùng Cityhomes.com.vn của mình đã bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do lỗi, bạn có thể gửi khiếu nại.

bài viết mới

Báo giá truyền thông

09/01/2021 08:26:51

Chính sách bảo mật

09/01/2021 08:26:31

Điều khoản sử dụng

09/01/2021 08:26:17

Quy chế hoạt động

09/01/2021 08:26:04

Quy định đăng tin

09/01/2021 08:25:52

Dự án tiêu biểu

Ben Cat City Zone

Đường ĐT 741, phường Chánh Phù Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương

Masteri Millennium

132 Đường Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Celadon City Tân Phú

88 Đường N1, Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thủ Thiêm Dragon

Đường Quách Giai, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Jamila Khang Điền

đường Song Hành, phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh